ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยในทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัย จึงได้จัดทำถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด เพื่อมอบแก่ศูนย์บรรเทาสาธาณภัยเทพาพิทักษ์ ปฏิบัติการร่วมฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เพื่อแจกจ่ายและเข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับอุทกภัยในอำเภอต่างๆ